top of page

Fable L.S.F.

 

Pedigree

                                                                                                                                 HEARKE
                                                                     REITSE ----------------------------------------------------------------------------
sire                                                                                                                            PAULIENE 
ANNE 340                   ----------------------------------------------------
                                                                                                                                 JOCHEM
                                                                     FIMKE FAN DE PRAKTYKSKOALLE -----------------------------------
                                                                                                                                  FOKJE FAN NIJ RHALA

                                                                                                                                  
                                                                                          

                                                                                                                                  FEITSE
                                                                     TSJERK 328 --------------------------------------------------------

                                                                                                                                  WIJIKJE
 

dam                                                                                                                        
IRIS UT 'E LEANEN        --------------------------------------------------
                                                                                                                                  ULKE
                                                                    TJALLIEN UT E' LEANEN-------------------------------------------
                                                                                                                                  LANDSVROUWE

bottom of page