top of page

Anya of F.N.F.

 

Pedigree

                                                                                                                                 HEARKE
                                                                     REITSE ----------------------------------------------------------------------------
sire                                                                                                                            PAULIENE 
ANNE 340                   ----------------------------------------------------
                                                                                                                                  JOCHEM
                                                                     FIMKE FAN DE PRAKTYKSKOALLE -----------------------------------
                                                                                                                                  FOKJE FAN NIJ RHALA

                                                                                                                                  
                                                                                          

                                                                                                                                  TAMME 276
                                                                     LIEKELLE 364 --------------------------------------------------------

                                                                                                                                  SITA B.
 

dam                                                                                                                        
GEPKE S.        --------------------------------------------------
                                                                                                                                  PITER 312
                                                                    SYTSKE UT DE POLDER-------------------------------------------
                                                                                                                                  FEIKJE VAN GOWO ZATE

bottom of page